Privacybeleid

Juf on Wheels Juf on Wheels, gevestigd aan
Leliendaal 354
1112WH Diemen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.jufonwheels.nl Leliendaal 354
1112WH Diemen +31625505774


Persoonsgegevens die wij verwerken
Juf on Wheels verwerkt je persoonsgegevens
doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die
wij verwerken
Juf on Wheels verwerkt de volgende bijzondere
en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie
gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via marijke@jufonwheels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag
wij persoonsgegevens verwerken
Juf on Wheels verwerkt jouw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of
reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit
nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering
van de overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Juf on Wheels neemt niet op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Juf on Wheels) tussen zit.
Juf on Wheels gebruikt deze computerprogramma's of -systemen niet.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Juf on Wheels bewaart je persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens 
Personalia
          > 7 jaar > administratie voor de
belastingdienst             
Adres             > 7 jaar >
administratie voor de belastingdienst 
E-mailadres          > 7 jaar >
administratie voor de belastingdienst 


Delen van persoonsgegevens met derden
Juf on Wheels verstrekt uitsluitend aan derden
en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken
Juf on Wheels gebruikt geen cookies of
vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Juf on Wheels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar marijke@jufonwheels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Juf on Wheels wil je er tevens op wijzen dat je
de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Juf on Wheels neemt
de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via marijke@jufonwheels.nl