Tarieven

Tarieven particulieren 2023

De onderstaande tarieven zijn voor lessen van 60 minuten

losse les€ 70
10 lessen € 690
Andere tarieven
gesprek op school€ 70
handelingsplan€ 70


Voorwaarden Juf on Wheels

 • Juf on Wheels gaat een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Dit wil zeggen dat Juf on Wheels op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van de leerling.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet op tijd gebeurt dan is Juf on Wheels genoodzaakt de les in rekening te brengen.
 • Afzeggen kan maximaal 1x per 10 lessen; indien dit wordt overschreden dan is Juf on Wheels genoodzaakt de kosten van de gemiste les in rekening te brengen.
 • In geval van verhindering of ziekte aan de kant van Juf on Wheels, vervalt de begeleiding en wordt deze niet in rekening gebracht.
 • In de reguliere schoolvakantie en op nationale feestdagen wordt er geen begeleiding gegeven, tenzij anders is afgesproken.
 • Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
 • De betalingen dienen voorafgaand aan de eerste les gedaan te zijn.
 • Beide partijen kunnen de begeleiding te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen met een opzegtermijn van 2 weken.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Juf on Wheels is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met de begeleiding van de leerling.
 • De ouders/verzorgers van de leerling geven (na onderling overleg) toestemming aan Juf on Wheels om informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt, voor zover dit nodig is voor de begeleiding van de leerling.
 • Alle door Juf on Wheels aan leerling verstrekte zaken, zoals werkbladen, boeken en overige zaken, blijven eigendom van Juf on Wheels, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan leerling.
 • De aansprakelijkheid van Juf on Wheels is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Juf on Wheels vallen.
 • De overeenkomst met Juf on Wheels eindigt nadat de laatste afspraak voor individuele begeleiding heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.
 • Bij ontevredenheid en/of een klacht dienen ouders/verzorgers van de leerling zich eerst tot Juf on Wheels te richten om wederom tot overeenkomst te komen. Indien er een geschil blijft, dan is Nederlands recht van toepassing.